Оставьте ваш номер и мы перезвоним!
Или вы можете позвонить сами по номеру
+380970902030
Договір публічної оферти про надання послуг
налаштування та ведення таргетованої реклами в Facebook/Instagram
1.1. Викладений нижче текст Договору, адресований фізичним та/або юридичним особам і є офіційною публічною пропозицією (публічною офертою) (відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України) суб'єкта підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця КОНИЧЕВОЇ КАТЕРИНИ РОМАНІВНИ (надалі іменованої - «Виконавець»), яка діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (номер запису 2005560010002158344 від 21.01.2021 року), укласти договір про надання послуг на встановлених Виконавцем умовах.
1.2. Фізична та/або юридична особа, яка звернулась до Виконавця для отримання послуг, в тексті даного Договору в подальшому іменується «Замовник», Виконавець та Замовник разом в подальшому іменуються - «Сторони», а кожен окремо «Сторона».
1.3. Договір вважається укладеним в порядку ст. 642 Цивільного кодексу України і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Замовником дій, передбачених п. 2.5. цього Договору, що означають повне і беззастережне прийняття ним всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт).


2. Загальні положення

2.1.Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.
2.2. Чинна версія даного Договору завжди розміщена на Сайті Виконавця (www.jumator.com) і в обов'язковому порядку є доступна для ознайомлення Замовнику до моменту здійснення ним акцепту умов Договору.
2.3. Відповідно до ст.ст. 633, 634, 641 Цивільного кодексу України цей Договір є публічним Договором (публічною офертою), що містить всі істотні умови надання Виконавцем послуг та пропонує необмеженому колу фізичних та/або юридичних осіб (Замовникам) отримати Послуги на умовах, визначених цим Договором.
2.4. Умови цього Договору встановлюються однаковими для всіх Замовників.
2.5. Замовник, при зверненні за отриманням Послуг до Виконавця, приймає (акцептує) всі умови цього Договору, а дата здійснення оплати Замовником за згодою Сторін вважається датою укладення цього Договору.
2.6. Замовник вважається ознайомленим з Договором в момент укладання Договору.
2.7. Зміни до цього Договору вносяться Виконавцем в односторонньому порядку та оприлюднюються на веб-сайті Виконавця.


3. Предмет Договору


3.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець бере на себе зобов'язання своїми силами і засобами надати рекламні послуги (надалі іменуються - «послуги» або «рекламні послуги») Замовнику, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити вказані рекламні послуги.
3.2. Під рекламними послугами, в рамках даного договору, мається на увазі створення, налаштування та супровід рекламних компаній в рекламному кабінеті Facebook ads, а саме - створення аудиторії для показу рекламного продукту, створення рекламного оголошення, налаштування оговореного рекламного бюджету в відповідних налаштуваннях, обрання плейсментів для показу рекламного продукту у стрічці та історіях Facebook/Instagram в кількості - до 12 активностей (показу конкретного повідомлення конкретній цільовій аудиторії) в місяць.


4. Порядок виконання послуг

4.1. Надання рекламних послуг, в рамках цього договору, включає в себе створення, налаштування показу та супровід, погодженого Замовником виду реклами в рекламному кабінеті Facebook ads, в рамках погодженого з ним бюджету та контроль правильності його роботи в рамках заданих налаштувань.
4.2. Одночасно зі здійсненням передплати за послуги Виконавця, Замовник надає Виконавцеві доступ до його Facebook Business Manager, до якого будуть приєднані бізнес сторінки в соціальних мережах, а також рекламний кабінет Facebook.
4.3. Протягом 24-х годин після здійснення оплати вартості Послуг (за виключенням якщо цей час припадає на вихідні чи святкові дні), Виконавець направляє Замовнику інформацію про необхідність надання відомостей для надання Послуги, шляхом здійснення телефонного дзвінка чи направлення повідомлення на месенджер Telegram, за номером телефону зазначеним замовником на Сайті Виконавця.
4.4. Протягом 5-ти робочих днів, з моменту отримання запитуваної згідно п. 4.3. інформації Виконавець направляє замовнику:
  • google документ з описом цільової аудиторії, її потреб та побоювань щодо придбання послуг Замовника;
  • медіаплан, в якому зазначено стислий зміст, види та бюджет рекламних кампаній.
4.5. Медіаплан узгоджується з Замовником протягом 24 годин з моменту направлення його Виконавцем. В разі надходження від Замовника вмотивованих зауважень щодо виготовлених Виконавцем матеріалів, останній їх переробляє, з урахуванням таких зауважень в строк не більше ніж протягом 48 годин, за винятком вихідних та святкових днів. В разі затримки узгодження Медіаплану, строк запуску рекламної кампанії затримується пропорційно строку затримки узгодження.
4.6. Виходячи з узгодженого медіаплану, Замовник надає матеріали для створення Виконавцем рекламних креативів, а саме: логотип (в одному з форматів: png, psd), фотографії, відеоматеріали продукту/процесу надання послуг та ін.Після надання таким матеріалів, Виконавець, протягом 5-ти робочих днів, виготовляє рекламні об'яви, налаштовує аудиторії для показу реклами та узгоджує їх із Замовником.
4.7. Замовник зобов'язаний погодити направлені на його адресу матеріали, зазначені в п. 4.6. Договору, протягом 24 годин з моменту направлення йому таких матеріалів Виконавцем. В разі надходження від Замовника вмотивованих зауважень щодо виготовлених Виконавцем матеріалів, останній їх переробляє, з урахуванням таких зауважень в строк не більше ніж протягом 48 годин, за винятком вихідних та святкових днів. В разі затримки узгодження матеріалів, строк запуску рекламної кампанії затримується пропорційно строку затримки узгоджень.
4.8. Виконавець створює рекламні об'яви у фірмовому стилі замовника, а також за інтернет-маркетинговими технологіями, які мотивують користувача найбільш ймовірно клікнути по рекламі. Виконавець залишає за собою право не реалізовувати правки заявлені Замовником по даному виду робіт, якщо вони не пов'язані з конвертуючою функцією рекламних креативів і не впливають негативно на імідж Замовника.
4.9. В разі якщо сторони не прийшли згоди щодо виготовлених матеріалів, кожна з Сторін вправі розірвати договір в односторонньому порядку без попередження про таке розірвання за 7 днів. При такому, Виконавець надає Замовнику акт фактично виконаних послуг, утримує вартість наданих фактично послуг, залишок передплачених замовником грошових коштів повертається Замовнику протягом 10 банківських днів на зазначений останнім р/р.
4.10. В разі відсутності затримки в комунікації між сторонами, налагодження та запуск рекламних кампаній, зазвичай, здійснюється через п'ять робочих днів після узгодження медіаплану. В разі затримки в погодженні Замовником матеріалів виготовлених Виконавцем, запуск рекламних кампаній затримується пропорційно строку таких затримок.
4.11. Після запуску рекламних кампаній, Виконавцем здійснюється систематична перевірка KPI проекта (кількість та ціна підписників або кількість та вартість заявок). В разі недостатніх показників KPI Виконавець змінює рекламні оголошення, аудиторії та плейсменти.
4.12. Погодження бюджету, будь яких інших питань та обмін інформацією, Сторони здійснюють шляхом направлення відповідного повідомлення в месенджері Telegram за номером телефону, зазначеним Замовником на сайті Виконавця. Сторони погодилися, що Сторона вважається повідомленою про інформацію, в рамках виконання умов даного договору, з моменту її направлення іншій стороні вищезазначеним способом, в дні з понеділка по п'ятницю (за виключенням святкових неробочих днів) з 10.00 по 18.00 год (далі - робочий час). У випадку направлення інформації в інший час (поза межами робочого часу), сторона вважається повідомленою в 10.00 першого робочого дня, наступного за днем направлення інформації.
4.13. Виконавець надає послуги, зазначені в розділі 3 своїми чи залученими силами та засобами, за умови оплати Замовником послуг Виконавця та оплати послуг реклами в акаунті Facebook Ads.
4.14. В рамках даного договору, оплата послуг реклами в акаунті Facebook Ads є обов'язком Замовника, здійснюється ним шляхом реєстрації в кабінеті дійсної робочої платіжної карти (детальні інструкції щодо реєстрації карти надаються Виконавцем), та наявності на такій карті грошових коштів в рамках оговореного місячного рекламного бюджету.
4.15. Про необхідність здійснення оплати Послуг реклами, Виконавець повідомляє Замовника за 2-4 дні, до дня коли Замовнику необхідно забезпечити здійснення такої оплати, шляхом направлення відповідного повідомлення у месенджері Telegram, за номером телефону зазначеним Замовником на сайті Виконавця. При цьому, Замовник вважається повідомленим про необхідність оплати з моменту направлення відповідного повідомлення Виконавцем.
4.16. У випадку затримки оплати послуг реклами в акаунті Google Ads з вини Замовника строком до 4-х днів, послуги продовжують надаватися Виконавцем. У випадку затримки оплати послуг реклами в акаунті Google Ads з вини Замовника строком від 4-х днів і більше, надання Виконавцем послуг продовжується з моменту здійснення такої оплати. При цьому обов'язок повідомлення про здійснення такої оплати покладається на Замовника та здійснюється шляхом направлення відповідного повідомлення Виконавцеві.
4.17. У випадку затримки оплати послуг реклами в акаунті Google Ads з вини Замовника строком більше ніж на 30 календарних днів, дія цього Договору автоматично припиняється, Договір вважається розірваним, оплата вартості послуг Замовнику не повертається.
4.18. Після виконання щомісячних послуг Виконавець надає Замовнику звіт про надані послуги шляхом направлення замовнику посилання на відповідний документ, у строк не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним. В Звіті зазначається динаміка KPI, інформація про виконані роботи та рекомендації щодо покращення результату.


5. Договірна ціна.

5.1. Вартість Послуг за Договором складає:

  • 4440 (чотири тисячі чотириста сорок) грн. 00 коп. за виконання роботи згідно розділу 4 Договору до запуску рекламної кампанії;

  • 7770 (сім тисяч сімсот сімдесят) грн. 00 коп. за кожен місяць надання послуг після запуску рекламної кампанії, та вноситься 100% передоплатою, шляхом зарахування відповідних коштів на р/р виконавця, через відповідну форму на Сайті Виконавця.

5.2. В разі втрати актуальності, виготовленого Виконавцем рекламного матеріалу (що сталося в результаті несвоєчасності оплата послуг реклами в акаунті Facebook Ads, значної затримки в узгодженні направленого Виконавцем матеріалу, зміни товару/послуги/оферу що до якого надається послуга, зміни вимог до формату/розміру креативів у Facebook та ін.) вартість виготовлення оновленого рекламного матеріалу, якщо такий матеріал виготовляється в рамках попереднього замовлення (такого ж виду товару/послуги), складає 1600 (одна тисяча шістсот) грн. 00 коп.
5.3. На підтвердження факту надання Виконавцем Замовнику послуг, за вимогою Замовника, до 3 числа кожного місяця складається акт приймання-передачі послуг та надається (направляється будь-якими засобами зв'язку, у тому числі на електронну адресу зазначену в цьому Договорі) Замовнику для підписання. Замовник протягом 5 календарних днів з моменту одержання акту приймання-передачі послуг зобов'язаний підписати його і передати один екземпляр Виконавцеві або направити Виконавцеві мотивовану відмову в прийманні наданих послуг. Сторони також домовились, у разі, якщо вмотивована відмова до 10 числа кожного місяця Замовником Виконавцю не направлена, надані послуги за цим Договором вважаються прийнятими Замовником, що не звільняє Замовника від обов'язку підписати акт приймання-передачі послуг.
5.4. У випадку відсутності вимоги Замовника, до 2 числа місяця наступного за обліковим, направити акт приймання-передачі виконаних робіт/наданих послуг, первинним документом по оформленню надання Послуги вважається даний договір, послуга вважається такою яка надана в повному об'ємі та прийнята Замовником в повному обсязі.
5.5. При розірванні даного Договору, Виконавець надає Замовнику акт фактично виконаних послуг, утримує вартість наданих фактично послуг, залишок передплачених замовником грошових коштів повертається Замовнику протягом 10 банківських днів на зазначений останнім р/р.


6. Відповідальність сторін

6.1 Відповідальність Сторін за порушення зобов'язань по Договору визначаються положеннями нормативно-правових актів України, що регулюють ці питання.
6.2. Виконавець несе відповідальність за допущення помилок при налаштуванні рекламних послуг та перевищення погодженого Замовником бюджету.
6.2.1.Під допущенням помилок при налаштуванні рекламних послуг, в рамках даного договору, мається на увазі невідповідність портрету цільової аудиторії узгодженої Замовником та узгоджених з Замовником налаштувань, використання неузгоджених з Замовником рекламних оголошень або порушення правил Facеbook (https://www.facebook.com/policies/ads).
6.3. Виконавець несе відповідальність за розголошення третім особам будь-якої інформації, що стала йому відомою у зв'язку з виконанням зобов'язань за цим договором, без попередньої згоди Замовника.
6.3.1. Під конфіденційною інформацією розуміється будь-яка інформація, представлена Виконавцеві Замовником документально.


7. Права та обов'язки сторін

7.1. Замовник зобов'язаний:
- при заповненні заявки на сайті виконавця, повідомляти (власноруч вносити) достовірні персональні дані і відомості;
- своєчасно та в повному обсязі сплачувати виконані Виконавцем послуги;
- повідомляти Виконавця про зміни товарів або Послуг та цін на такі товари/послуги, що розміщені на сайті та/або у відповідній соціальній мережі, не менше, ніж за 2 дні до запланованої дати змін;
- призначити відповідального працівника для здійснення комунікації з Виконавцем;
- кожного 1 та 16 числа місяця наступного за звітним, направляти Виконавцю інформацію про кількість "якісних лідів"та або/кількість нових підписників, шляхом заповнення наданої Виконавцем форми Google таблиці. В разі необхідності аналізу інформації про кількість нових лідів, Замовник може надати доступ Виконавцеві до його CRM системи (в разі якісного та зрозумілого ведення CRM Замовником);
- виконувати інші обов'язки відповідно до вимог Договору та чинного законодавства України.
7.2. Замовник має право: достроково розірвати цей Договір в односторонньому порядку, у разі невиконання зобов'язань Виконавцем, повідомивши про це Виконавця у семиденний строк до бажаної дати розірвання;
7.2.1. Контролювати надання послуг Виконавцем.
7.3. Виконавець має право: отримувати плату за надані послуги; достроково розірвати цей Договір в односторонньому порядку, у разі невиконання зобов'язань Замовником та ін., повідомивши про це Замовника у семиденний строк до бажаної дати розірвання, розірвати даний договір в односторонньому порядку в разі блокування Facebook рекламного кабінету Замовника (у випадку якщо всі дії направлені на розблокування такого рекламного кабінету виявилися безрезультатними) та в інших передбачених умовами договору випадках.
7.4. Виконавець зобов'язаний: до початку надання послуг надати для ознайомлення Замовнику цей Договір шляхом публікації на Сайті Виконавця; якісно надавати послуги; виконувати інші обов'язки відповідно до вимог Договору та чинного законодавства, дотримуватися правил встановлених Facebook для надання рекламних послуг (https://www.facebook.com/policies/ads).


8. Форс-мажор

8.1 Сторони погодилися, що в разі виникнення форс-мажорних обставин (дії нездоланної сили, яка не залежить від волі Сторін), а саме: війни, воєнних дій, блокади, ембарго, інших міжнародних санкцій, валютних обмежень, інших дій держав, дій уряду України чи органів місцевого самоврядування, які унеможливлюють виконання Сторонами своїх зобов'язань, пожеж, повеней, іншого стихійного лиха чи сезонних природних явищ, вступу в силу норм, законів, нормативних актів чи правил Сторони звільняються від виконання своїх зобов'язань на час дії зазначених обставин. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин може бути, документ, виданий Торгово-промисловою палатою України або регіональною (обласною) торгово-промисловою палатою.


9. Вирішення спорів

9.1 У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультації. У разі недосягнення Сторонами згоди спори вирішуються у судовому порядку.


10. Строк дії договору та надання послуг


10.1. Цей Договір вважається укладеним та набирає чинності з моменту зарахування оплати на р/р Виконавця, і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.
10.2. Виконавець приступає до виконання своїх обов'язків по Договору протягом 24 годин з моменту надходження коштів на р/р Виконавця (за виключенням вихідних та робочих днів).
10.3. Строк надання послуг обчислюється календарним місяцем, розпочинається наступного робочого дня з моменту зарахування коштів, зазначених в п. 5.1. цього Договору, на р/р Виконавця.
10.4. Строк надання послуг протягом першого місяця роботи включає в себе: до десяти днів на здійснення Виконавцем підготовчих робіт по налаштуванню та запуску рекламного продукту, залишок першого календарного місяця - показ рекламного продукту та контроль правильності роботи в рамках заданих налаштувань. Протягом всіх наступних місяців - всі дні місяця здійснюється показ рекламного продукту, контроль правильності роботи в рамках заданих налаштувань та необхідне коригування таких налаштувань.
10.5. При бажанні достроково розірвати цей Договір Сторони зобов'язані письмово проінформувати про це один одного, не пізніше, ніж за 7 днів до запланованої дати розірвання Договору. При цьому після закінчення 7 днів з дня одержання Стороною такого повідомлення Договір вважається розірваним, а в частині взаєморозрахунків між Сторонами Договір діє до повного виконання взаєморозрахунків.
10.6. Дія Договору автоматично продовжується на кожний наступний період, на тих самих умовах, якщо за 10 календарних днів до припинення цього Договору жодна із Сторін не попередить у письмовій формі іншу Сторону про своє бажання припинити термін дії цього Договору.


11. Інші умови

11.1. Замовник гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.
11.2. З питань, що не є врегульованими цим Договором, Сторони зобов'язуються керуватися нормами чинного законодавства України.
11.3. Шляхом приєднання до цього Договору, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», Замовник надає Виконавцеві згоду на обробку своїх особистих персональних даних, внесених у об'яву, у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази персональних даних контрагентів, а також згоду на розміщення особистих персональних даних Замовника при опублікування його об'яви на різних порталах, з метою забезпечення реалізації відносин, що виникли на підставі цього Договору.
Погоджується наступний обсяг персональних даних, які можуть бути включені до бази персональних даних та розміщені на різних порталах при опублікування об'яв Замовника:
Ідентифікаційні дані (ім'я, телефон, адреса електронної пошти, тощо).
11.4. Всі повідомлення, що направляються відповідно до цього Договору або у зв'язку з ним, здійснюються у письмові формі шляхом направлення відповідного повідомлення в месенджері Telegram за номером телефону, зазначеним Замовником на Сайті Виконавця, або за необхідності, передаються електронною поштою на адреси електронних пошт Сторін (з обов'язковим додатковим направленням повідомлення, про направлення листа на електронну адресу Сторони, в месенджері Telegram). Документи, передані електронною поштою, і підписані Сторонами мають юридичну силу за умови наявності оригіналів вказаних документів. Виконавець працює без печатки.


12. Реквізити виконавця

12.1.ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КОНИЧЕВА КАТЕРИНА РОМАНІВНА,
65009, м. Одеса, вул. ЧЕРНЯХОВСЬКОГО,
буд. 20, корпус А, кв. 18
Ідентифікаційний податковий номер 3201115221
р/р UA573220010000026008300056654, Акціонерне Товариство УНІВЕРСАЛ БАНК, МФО 322001
тел.: 093 388 81 34,
e-mail: 4ubusiness@jumator.com
Платник податків на спрощеній системі оподаткування, група 3, не платник ПДВ.