Оставьте ваш номер и мы перезвоним!
Или вы можете позвонить сами по номеру
+380970902030
Договір публічної оферти про надання послуг
налаштування та ведення контекстної реклами в системі Google Ads
1.1. Викладений нижче текст Договору, адресований фізичним та/або юридичним особам і є офіційною публічною пропозицією (публічною офертою) (відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України) суб'єкта підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця КОНИЧЕВОЇ КАТЕРИНИ РОМАНІВНИ (надалі іменованої - «Виконавець»), яка діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (номер запису 2005560010002158344 від 21.01.2021 року), укласти договір про надання послуг на встановлених Виконавцем умовах.
1.2. Фізична та/або юридична особа, яка звернулась до Виконавця для отримання послуг, в тексті даного Договору в подальшому іменується «Замовник», Виконавець та Замовник разом в подальшому іменуються - «Сторони», а кожен окремо «Сторона».
1.3. Договір вважається укладеним в порядку ст. 642 Цивільного кодексу України і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Замовником дій, передбачених п. 2.5. цього Договору, що означають повне і беззастережне прийняття ним всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт).


2. Загальні положення

2.1.Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.
2.2. Чинна версія даного Договору завжди розміщена на Сайті Виконавця (www.jumator.com) і в обов'язковому порядку є доступна для ознайомлення Замовнику до моменту здійснення ним акцепту умов Договору.
2.3. Відповідно до ст.ст. 633, 634, 641 Цивільного кодексу України цей Договір є публічним Договором (публічною офертою), що містить всі істотні умови надання Виконавцем послуг та пропонує необмеженому колу фізичних та/або юридичних осіб (Замовникам) отримати Послуги на умовах, визначених цим Договором.
2.4. Умови цього Договору встановлюються однаковими для всіх Замовників.
2.5. Замовник, при зверненні за отриманням Послуг до Виконавця, приймає (акцептує) всі умови цього Договору, а дата здійснення оплати Замовником за згодою Сторін вважається датою укладення цього Договору.
2.6. Замовник вважається ознайомленим з Договором в момент укладання Договору.
2.7. Зміни до цього Договору вносяться Виконавцем в односторонньому порядку та оприлюднюються на веб-сайті Виконавця.


3. Предмет Договору

3.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець бере на себе зобов'язання своїми силами і засобами надати рекламні послуги (надалі іменуються - «послуги» або «рекламні послуги») Замовнику, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити вказані рекламні послуги.
Під рекламними послугами, в рамках даного договору, мається на увазі налаштування та ведення контекстної реклами в системі Google Ads.


4. Порядок виконання послуг

4.1. Надання послуг налаштування та ведення контекстної реклами в системі Google Ads, в рамках цього договору, включає в себе налаштування показу погодженого Замовником виду реклами в акаунті Google Ads, в рамках погодженого з ним денного бюджету та контроль правильності його роботи в рамках заданих налаштувань.
4.2. Виконавець направляє Замовнику інформацію про необхідність надання відомостей для надання Послуги протягом 24-х годин після здійснення оплати вартості Послуг (за виключенням якщо цей час припадає на вихідні чи святкові дні), шляхом здійснення телефонного дзвінка чи направлення повідомлення на месенджер Telegram, за номером телефону зазначеним замовником на Сайті Виконавця.
4.3. Виконавець приступає до виконання своїх обов'язків, згідно умов даного договору, протягом 24-х годин з моменту надання всіх запитаних Виконавцем відомостей, в порядку зазначеному в п.п.4.2., 4.4. даного Договору.
4.4. Погодження бюджету, будь яких інших питань та обмін інформацією, Сторони здійснюють шляхом направлення відповідного повідомлення в месенджері Telegram за номером телефону, зазначеним Замовником на сайті Виконавця. Сторони погодилися, що Сторона вважається повідомленою про інформацію, в рамках виконання умов даного договору, з моменту її направлення іншій стороні вищезазначеним способом, в дні з понеділка по п'ятницю (за виключенням святкових неробочих днів) з 10.00 по 18.00 год (далі - робочий час). У випадку направлення інформації в інший час (поза межами робочого часу), сторона вважається повідомленою в 10.00 першого робочого дня, наступного за днем направлення інформації.
4.5. Виконавець надає послуги, зазначені в п. 3.1. своїми чи залученими силами та засобами, за умови оплати Замовником послуг реклами в акаунті Google Ads.
4.6. В рамках даного договору, оплата послуг реклами в акаунті Google Ads є обов'язком Замовника, здійснюється ним самостійно за власні кошти.
4.7. Про необхідність здійснення оплати послуг реклами в акаунті Google Ads та інших платних функцій акаунту, Виконавець повідомляє Замовника за 2-4 дні, до дня коли необхідно здійснити таку оплату, шляхом направлення відповідного повідомлення у месенджері Telegram, за номером телефону зазначеним Замовником на сайті Виконавця. При цьому, Замовник вважається повідомленим про необхідність оплати з моменту направлення відповідного повідомлення Виконавцем.
4.8. У випадку затримки оплати послуг реклами в акаунті Google Ads з вини Замовника строком до 3-х днів, послуги продовжують надаватися Виконавцем. У випадку затримки оплати послуг реклами в акаунті Google Ads з вини Замовника строком від 4-х днів і більше, надання Виконавцем послуг продовжується з моменту здійснення такої оплати.
4.9. У випадку затримки оплати послуг реклами в акаунті Google Ads з вини Замовника строком більше ніж на 2 місяці, дія цього Договору автоматично припиняється, Договір вважається розірваним, оплата вартості послуг Замовнику не повертається.
4.10. Для надання послуг в рамках даного договору, Замовник самостійно або за допомогою інструкцій Виконавця, створює рекламний кабінет в акаунті Google Ads та надає Виконавцю доступ адміністратора.
4.11. Після виконання щомісячних послуг Виконавець надає Замовнику звіт про надані послуги шляхом направлення замовнику посилання на відповідний документ, у строк не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним.


5. Договірна ціна

5.1. Вартість послуг згідно умов даного Договору складає 7770,00 (сім тисяч сімсот сімдесят) грн. за 1 місяць, вноситься 100% передоплатою, шляхом зарахування відповідних коштів на р/р виконавця, через відповідну форму на Сайті Виконавця.
5.2. На підтвердження факту надання Виконавцем Замовнику послуг, за вимогою Замовника, до 3 числа кожного місяця складається акт приймання-передачі послуг та надається (направляється будь-якими засобами зв'язку, у тому числі на електронну адресу зазначену в цьому Договорі) Замовнику для підписання. Замовник протягом 5 календарних днів з моменту одержання акту приймання-передачі послуг зобов'язаний підписати його і передати один екземпляр Виконавцеві або направити Виконавцеві мотивовану відмову в прийманні наданих послуг. Сторони також домовились, у разі, якщо вмотивована відмова до 10 числа кожного місяця Замовником Виконавцю не направлена, надані послуги за цим Договором вважаються прийнятими Замовником, що не звільняє Замовника від обов'язку підписати акт приймання-передачі послуг.
5.3. У випадку відсутності вимоги Замовника, до 2 числа місяця наступного за обліковим, направити акт приймання-передачі виконаних робіт/наданих послуг, первинним документом по оформленню надання Послуги вважається даний договір, послуга вважається такою яка надана в повному об'ємі та прийнята Замовником в повному обсязі.


6. Відповідальність сторін

6.1 Відповідальність Сторін за порушення зобов'язань Договору визначаються положеннями нормативно-правових актів України, що регулюють ці питання.
6.2. Виконавець несе відповідальність за «нецільове використання бюджету» на послуги реклами в акаунті Google Ads, що сплачуються Замовником у розмірі вартості витрачених Замовником на кліки «нецільових користувачів».
6.2.1.Під нецільовим використанням бюджету на послуги реклами в акаунті Google Ads для цілей даного Договору Сторони розуміють кліки «нецільових користувачів» на сайт Замовника у розмірі більше 10 (десяти) відсотків від вартості послуги реклами в акаунті Google Ads, що сплачені Замовником у відповідному місяці. Під «нецільовими користувачами» Сторони розуміють користувачів, що прийшли на сайт з мережі Інтернет, клікнувши на рекламу, що розміщується Виконавцем за "нецільовими" запитами, тобто запитами, що не відповідає діяльності Замовника та не пов'язані з послугами що надаються Замовником, зазначеними ним в відомостях за запитом Виконавця, відповідно до п.4.2. Даного договору.
6.2.2. Для з'ясування кількості нецільових запитів Виконавець за запитом Замовника надає останньому звіт з аккаунта Google Ads. Замовник, також, може, сформувати цей звіт самостійно в акаунті Google Ads.


7. Права та обов'язки сторін

7.1. Замовник зобов'язаний:
- при заповненні заявки на сайті виконавця, повідомляти (власноруч вносити) достовірні персональні дані і відомості;
- своєчасно та в повному обсязі сплачувати виконані Виконавцем послуги;
- повідомляти Виконавця про зміни товарів або Послуг та цін на такі товари/послуги, що розміщені на сайті не менше, ніж за 2 дні до запланованої дати змін;
- повідомляти Виконавця про зміну сторінок URL та текстів на сторінках URL сайту не менше, ніж за 2 дні до запланованої дати змін;
- призначити відповідального працівника для здійснення комунікації з Виконавцем;
- в разі необхідності надання Виконавцем звітів про «якість заявок», кожного 1 та 16 числа місяця наступного за звітним, направляти Виконавцю інформацію про кількість "якісних заявок" заявок (шляхом заповнення наданої Виконавцем форми Google таблиці);
- виконувати інші обов'язки відповідно до вимог Договору та чинного законодавства України.
7.2. Замовник має право: достроково розірвати цей Договір в односторонньому порядку, у разі невиконання зобов'язань Виконавцем, повідомивши про це Виконавця у семиденний строк до бажаної дати розірвання;
7.2.1. Контролювати надання послуг Виконавцем.
7.3. Виконавець має право: отримувати плату за надані послуги; достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Замовником та ін., повідомивши про це Замовника у семиденний строк до бажаної дати розірвання;
7.4. Виконавець зобов'язаний: до початку надання послуг надати для ознайомлення Замовнику цей Договір шляхом публікації на Сайті Виконавця; якісно надавати послуги; виконувати інші обов'язки відповідно до вимог Договору та чинного законодавства.


8. Форс-мажор

8.1 Сторони погодилися, що в разі виникнення форс-мажорних обставин (дії нездоланної сили, яка не залежить від волі Сторін), а саме: війни, воєнних дій, блокади, ембарго, інших міжнародних санкцій, валютних обмежень, інших дій держав, дій уряду України чи органів місцевого самоврядування, які унеможливлюють виконання Сторонами своїх зобов'язань, пожеж, повеней, іншого стихійного лиха чи сезонних природних явищ, вступу в силу норм, законів, нормативних актів чи правил Сторони звільняються від виконання своїх зобов'язань на час дії зазначених обставин. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин може бути, документ, виданий Торгово-промисловою палатою України або регіональною (обласною) торгово-промисловою палатою.


9. Вирішення спорів

9.1 У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультації. У разі недосягнення Сторонами згоди спори вирішуються у судовому порядку.


10. Строк дії договору та надання послуг

10.1. Цей Договір вважається укладеним та набирає чинності з моменту зарахування оплати на р/р Виконавця, і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.
10.2. Виконавець приступає до виконання своїх обов'язків по Договору протягом 24 годин з моменту надходження коштів на р/р Виконавця (за виключенням вихідних та робочих днів).
10.3. Строк надання послуг обчислюється календарним місяцем, розпочинається наступного робочого дня з моменту зарахування коштів, зазначених в п. 5.1. цього Договору, на р/р Виконавця.
10.4. Строк надання послуг протягом першого місяця роботи включає в себе: до десяти днів на здійснення Виконавцем підготовчих робіт по налаштуванню контекстної реклами в системі Google Ads (налаштування та запуск рекламного продукту), залишок першого календарного місяця - показ рекламного продукту та контроль правильності роботи в рамках заданих налаштувань. Протягом всіх наступних місяців - всі дні місяця здійснюється показ рекламного продукту, контроль правильності роботи в рамках заданих налаштувань та необхідне коригування таких налаштувань.
10.5. При бажанні достроково розірвати цей Договір Сторона зобов'язана письмово проінформувати про це іншу Сторону не пізніше, чим за 7 днів до запланованої дати розірвання Договору. При цьому після закінчення 7 днів з дня одержання Стороною такого повідомлення Договір вважається розірваним, а в частині взаєморозрахунків між Сторонами Договір діє до повного виконання взаєморозрахунків.
10.6. Дія Договору автоматично продовжується на кожний наступний період, на тих самих умовах, якщо за 10 календарних днів до припинення цього Договору жодна із Сторін не попередить у письмовій формі іншу Сторону про своє бажання припинити термін дії цього Договору.


11. Інші умови

11.1. Замовник гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.
11.2. З питань, що не є врегульованими цим Договором, Сторони зобов'язуються керуватися нормами чинного законодавства України.
11.3. Шляхом приєднання до цього Договору, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», Замовник надає Виконавцеві згоду на обробку своїх особистих персональних даних, внесених у об'яву, у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази персональних даних контрагентів, а також згоду на розміщення особистих персональних даних Замовника при опублікування його об'яви на різних порталах, з метою забезпечення реалізації відносин, що виникли на підставі цього Договору.
Погоджується наступний обсяг персональних даних, які можуть бути включені до бази персональних даних та розміщені на різних порталах при опублікування об'яв Замовника:
Ідентифікаційні дані (ім'я, телефон, адреса електронної пошти, тощо).
11.4. Всі повідомлення, що направляються відповідно до цього Договору або у зв'язку з ним, здійснюються у письмові формі шляхом направлення відповідного повідомлення в месенджері Telegram за номером телефону, зазначеним Замовником на Сайті Виконавця, або за необхідності, передаються електронною поштою на адреси електронних пошт Сторін (з обов'язковим додатковим направленням повідомлення, про направлення листа на електронну адресу Сторони, в месенджері Telegram). Документи, передані електронною поштою, і підписані Сторонами мають юридичну силу за умови наявності оригіналів вказаних документів. Виконавець працює без печатки.


12. Реквізити виконавця

12.1.ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КОНИЧЕВА КАТЕРИНА РОМАНІВНА,
65009, м. Одеса, вул. ЧЕРНЯХОВСЬКОГО,
буд. 20, корпус А, кв. 18
Ідентифікаційний податковий номер 3201115221
р/р UA573220010000026008300056654, Акціонерне Товариство УНІВЕРСАЛ БАНК, МФО 322001
тел.: 093 388 81 34,
e-mail: 4ubusiness@jumator.com
Платник податків на спрощеній системі оподаткування, група 3, не платник ПДВ.